Plán udržitelné městské mobility Zlína

Řešitelský tým


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině.

Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.

Od roku 2014 je CDV znaleckým ústavem v dopravních oborech, dopravních stavbách a příbuzných oborech.

RADDIT consulting s. r. o.

Logo RADDIT consulting s. r. o.

RADDIT consulting s. r. o. je konzultační a poradenskou společností, která byla založena v roce 2007. Společnost v posledních pěti letech zpracovávala řadu projektů v oblastech strategického plánování a regionálního rozvoje, životního prostředí (EIA/SEA), ochrany přírody, včetně Natury 2000, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), podpory účasti veřejnosti při rozhodování, atd. Její zaměstnanci se podíleli na projektech podpory účasti veřejnosti při rozhodování, komunikačních strategií v oblasti životního prostředí, působili jako lektoři a facilitátoři, případně zpracovávali vzdělávací programy v rámci akreditovaných kurzů a školení v oblasti životního prostředí, udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Jednatel společnosti RNDr. Radim Misiaček působil jako externí lektor katedry ekologie Univerzity Palackého v Olomouci (předmět Řízení environmentálních projektů).

Pracovníci společnosti mají také mezinárodní zkušenosti, získané při zpracování projektů životního prostředí v Polsku a Chorvatsku, resp. v rámci projektů přeshraniční spolupráce (Polsko, Německo).

Město Zlín

Logo města Zlína

Statutární město Zlín leží ve východní části Moravy, na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů. Město proslavil v první polovině dvacátého století zakladatel obuvnických závodů – Tomáš Baťa. V roce 2001 byla ve Zlíně založena Univerzita Tomáše Bati. Dnes je Zlín domovem necelých 75 000 obyvatel a svým ekonomickým potenciálem si udržuje svébytné postavení mezi důležitými městy České republiky.

Z hlediska dopravy vedou statutární město Zlín kroky k vytvoření dobře fungujícího dopravního systému, dostupnému všem skupinám obyvatel, který bude bezpečný a současně umožní vytvoření zdravějšího a přívětivějšího prostředí ve městě. Zásadní úlohu v tomto směru bude hrát rozvoj systémů udržitelné městské mobility, tedy rozvoj veřejné hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy.

Jako zahradní město, harmonicky vsazené do krásného přírodního prostředí, zůstává ojedinělým příkladem architektury a urbanismu 21. století.