Logo Plán udržitelné městské mobility Zlín

Plán udržitelné městské mobility Zlín

2020 - 2035

Řešitelský tým


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině.

Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.

Od roku 2014 je CDV znaleckým ústavem v dopravních oborech, dopravních stavbách a příbuzných oborech.

RADDIT consulting s. r. o.

Logo RADDIT consulting s. r. o.

RADDIT consulting s. r. o. je konzultační a poradenskou společností, která byla založena v roce 2007. Společnost v posledních pěti letech zpracovávala řadu projektů v oblastech strategického plánování a regionálního rozvoje, životního prostředí (EIA/SEA), ochrany přírody, včetně Natury 2000, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), podpory účasti veřejnosti při rozhodování, atd. Její zaměstnanci se podíleli na projektech podpory účasti veřejnosti při rozhodování, komunikačních strategií v oblasti životního prostředí, působili jako lektoři a facilitátoři, případně zpracovávali vzdělávací programy v rámci akreditovaných kurzů a školení v oblasti životního prostředí, udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Jednatel společnosti RNDr. Radim Misiaček působil jako externí lektor katedry ekologie Univerzity Palackého v Olomouci (předmět Řízení environmentálních projektů).

Pracovníci společnosti mají také mezinárodní zkušenosti, získané při zpracování projektů životního prostředí v Polsku a Chorvatsku, resp. v rámci projektů přeshraniční spolupráce (Polsko, Německo).

Město Zlín

Logo města Zlína

Statutární město Zlín leží ve východní části Moravy, na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů. Město proslavil v první polovině dvacátého století zakladatel obuvnických závodů – Tomáš Baťa. V roce 2001 byla ve Zlíně založena Univerzita Tomáše Bati. Dnes je Zlín domovem necelých 75 000 obyvatel a svým ekonomickým potenciálem si udržuje svébytné postavení mezi důležitými městy České republiky.

Z hlediska dopravy vedou statutární město Zlín kroky k vytvoření dobře fungujícího dopravního systému, dostupnému všem skupinám obyvatel, který bude bezpečný a současně umožní vytvoření zdravějšího a přívětivějšího prostředí ve městě. Zásadní úlohu v tomto směru bude hrát rozvoj systémů udržitelné městské mobility, tedy rozvoj veřejné hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy.

Jako zahradní město, harmonicky vsazené do krásného přírodního prostředí, zůstává ojedinělým příkladem architektury a urbanismu 21. století.