Logo Plán udržitelné městské mobility Zlín

Plán udržitelné městské mobility Zlín

2020 - 2035

Zapojte se


Přispějte podněty do pocitové mapy

Od dubna můžete po dobu dvou měsíců zaznamenávat Vámi vnímané problémy, které má město v dopravě do mapové aplikace.

Veřejné projednání analytické části

Účastněte se veřejného projednání, které poodkryje současný stav dopravy Zlína z průzkumů, měření a analýzou jednotlivých druhů dopravy. Zapojte se svým názorem, zda zjištěná fakta odpovídají skutečnosti. Součástí bude také sběr hodnot, které chcete ve Zlíně zachovat a rozvíjet, případně zjistit, jaká očekávání a inovace se mají dle Vašeho názoru v dopravě města objevit. Získání názoru každého z vás poslouží jako podklad pro sestavení vize budoucí podoby dopravy města Zlína.

Tvořte s námi vizi do dalších let

Společně se sejdeme nad vytvořením vize toho, jak se chceme Zlínem pohybovat v roce 2035. Přijďte na vizionářský workshop, který naváže na veřejné projednání analytické části plánu mobility. Vizi vytvoříme společně, na základě několika vstupních faktorů. Jedním z velmi důležitých faktorů je to, co ve Zlíně podle Vás v dopravě funguje, co je třeba zachovat a dále rozvíjet. Nebo také to, co je dle Vás přínosné a umožnilo by to rozvoj dopravy a zvýšilo kvalitu života obyvatel města. Na základě individuálního vyjádření každého z vás, obyvatel města, sestavíme hodnoty, které nám pomohou sestavit…

Navrhujte opatření změn v dopravě

Zapojte se do tvorby plánu a navrhněte, jak se má doprava ve městě změnit. Navržená opatření ověříme s vizí, ohodnotíme jejich přínos pro město, společně zvolíme preferenci u vybraných návrhů. Zapojit se můžete formou návrhů do pocitové online mapy nebo přijďte osobně na workshop ,,Den nápadů pro dopravu Zlína''. Vaše návrhy změn v dopravě pak rozřadíme do tří scénářů, které budou vypovídat o tom, jak by mohla doprava ve Zlíně vypadat.

Průzkum dopravního chování v domácnostech

Umožněte tazatelům realizovat průzkumy v náhodně vybraných domácnostech, poskytněte součinnost a pečlivě zaznamenejte vše potřebné do dodaných formulářů. Výstupy z průzkumu nám umožní identifikovat současný stav dopravního chování a potřeb v dopravě obyvatel Zlína.

Vybírejte budoucí podobu rozvoje dopravy

Na sklonku kalendářního roku budete mít možnost ovlivnit, jak se doprava bude dále ve Zlíně vyvíjet. Každý může svým hlasem zvolit jeden scénář budoucí podoby dopravy města, který bude obsahovat vybraná opatření s dosažením určitého cíle. Scénář s největším počtem hlasů bude doporučen vedení města k odsouhlasení. Vítězný preferovaný scénář s opatřeními posoudí dopravní model a odpoví nám na to, jaká bude vypadat doprava ve městě v roce 2035.

Veřejné projednání návrhové části

V únoru příštího roku budeme celý projekt finalizovat, představíme vám finální podpořený scénář s modelovanými opatřeními a jejich dopady na budoucí podobu města. Na veřejném projednání vás seznámíme s celým průběhem návrhu dopravy pro Zlín. Po panelové diskuzi tří stran - zpracovatele, města a veřejnost, bude následovat představení dalších kroků, které bude potřeba realizovat k naplnění tohoto strategického plánu.