Plán udržitelné městské mobility Zlína

Novinky


Ilustrační obrázek

SUMP Zlín schválen zastupitelstvem

Dne 23. 6. 2022 zastupitelstvo Statutárního města Zlín schválilo na svém jednání Plán udržitelné mobility Zlína (SUMP Zlín) s výhledem rozvoje mobility města k horizontu roku 2035. Dalším krokem je předložení dokumentu Komisi pro posuzování dokumentů SUMP na Ministerstvu dopravy. V případě schválení dokumentu bude mít město možnost čerpat finanční prostředky pro realizaci návrhovým opatření v národní…

Ilustrační obrázek

Dokument návrhová část zveřejněn

Dne 31. 3. 2022 byla finalizována návrhová část Plánu udržitelné mobility města Zlína. Zveřejněný dokument včetně přílohových technických zpráv naleznete v sekci ,,Ke stažení''. Veřejnost má možnost do 22. 4. 2022 zasílat podněty a náměty prostřednictvím online formuláře. Zaslanými náměty můžete ještě ovlivnit finální podobu návrhového scénáře, kter…

Ilustrační obrázek

Veřejné projednání návrhové části

Přijměte pozvání na setkání s veřejností k představení a diskuzi k návrhové části Plánu udržitelné mobility města Zlín. Součástí představení návrhové části bude prezentace finálního scénáře s modelovanými opatřeními a dopady těchto opatření na budoucí podobu města. Společně si projdeme průběh zpracování návrhové části a nastíníme další kroky v r…

Ilustrační obrázek

Zapojte se do tvorby Návrhu Plánu udržitelné mobility

Smyslem dobře navržené dopravy je propojení – snadný přístup do zaměstnání, k službám, do školy či k lékaři, nebo k návštěvám rodiny a přátel. Zlín se ale potýká s mnoha problémy, spojenými s rychlým nárůstem dopravy v úzkém údolí – znečištěním ovzduší, hlukem, dopravními zácpami, výtluky na silnicích i vysokou nehodovostí. Čas,…

Ilustrační obrázek

Sběr dat ve zlínských domácnostech i MHD zdárně ukončen

Sběr dat v rámci průzkumu dopravního chování u zlínských domácností se uskutečnil v období 9. 10. - 19. 11. Dotázáno bylo 948 osob z 500 zlínských domácností a okolních obcí v zájmovém území. Domácnosti zaznamenávaly do cestovních deníků své cesty. Získaná data budou nyní analyzována a jejich interpretací například zjistíme, jaké dopravní…

Ilustrační obrázek

Zahájení průzkumu dopravního chování

Dne 9. 10. 2021 začal ve Zlíně a okolních obcích průzkum dopravního chování. Tazatelé společnosti MindBridge budou navštěvovat náhodně vybrané domácnosti a požádají je o vyplnění dvou krátkých dotazníků. První z nich zjišťuje základní informace o domácnosti a jejích členech, druhý se zabývá cestami, které členové domácnosti v jednom pracovním a jednom víkendovém dni…

Ilustrační obrázek

Tvorba vize mobility pro rok 2035

Dne 6. října se uskutečnil odborný workshop k tvorbě vize mobility Zlína k roku 2035. Zástupci odborné veřejnosti diskutovali nad budoucí podobou dopravy ve městě u kulatých stolů. Výstupem workshopu jsou podněty k sestavení draftu vize a strategických cílů. Výslednou vizi a cíle představíme na další akci, kterou pro vás chystáme na 18. 10. 2021. Těšíme se na vaše zapojení, které přispěje k ovlivnění budoucí podoby Zl…

Ilustrační obrázek

Projednání a schválení analytické části

Analytická část Plánu udržitelné městské mobility Zlína, přibližující současnou dopravu města, byla 23. 9. 2021 představena veřejnosti v prostorách Obřadní síně budovy Magistrátu města Zlín. Následovalo představení a projednání v rámci řídicího výboru, který se skládá ze zástupců politického spektra ve Zlíně. Řídicí výbor schválil analytickou část Plánu udržiteln…

Ilustrační obrázek

Dokument Analytická část SUMP Zlína zveřejněn

Dokument Analytická část je zveřejněn v sekci ,,Ke stažení''. S obsahem dokumentu, který popisuje současný stav dopravy Zlína, se můžete seznámit před veřejným představením, které se koná dne 23. 9. 2021 v prostorách Obřadní síně na náměstí Míru 12 ve Zlíně, od 15:00.

Srdečně Vás tímto zveme a budeme rádi za zpětnou vazbu, zda zjištění o dopravě reflektují situaci tak, jak ji vnímáte. Pokud se nemůžete…

Ilustrační obrázek

Zahájili jsme zpracování PUM města Zlína

Začátkem roku jsme zahájili řešení strategického dopravního plánu, který si klade za cíl odpovědět na otázku, jak bude vypadat doprava Zlína v roce 2035. Plán udržitelné mobility zohledňuje plánovaný rozvoj města a dopravní infrastruktury, ale také zohledňuje potřeby obyvatel města a nabízí možnosti, jak změnit dopravu směrem k větší podpoře pěších, cyklistů, veřejné dopravy a alternativních způsobů v automobilov…

Ilustrační obrázek

Harmonogram plánu mobility Zlína

Od začátku tohoto roku až do jara 2022 pro vás připravujeme strategický plán, který poslouží pro rozvoj dopravy města Zlína. V harmonogramu, který jsme uveřejnili se dozvíte, které milníky projektu jsou klíčové. Prostor pro vaše aktivity naleznete v sekci Zapoj se. Spolupráce s vámi, veřejností města Zlína je pro nás velmi důležitá, zajímá nás názor každého z vás. Celý proces zpracování pl…