Plán udržitelné městské mobility Zlína

Úvod


Ilustrační obrázek

Zveřejnění dokumentu Analytická část SUMP Zlína

Aktuálně dokončujeme dokument, kterým je analytická část SUMP Zlína. V něm můžete najít informace o stavu současného dopravního systému města, které jsme získali z analýz dopravních módů, dopravních průzkumů a rešerší stávajících strategických dokumentů. Budeme také znát, jaký má dopad doprava ve Zlíně na…

Ilustrační obrázek

Zahájili jsme zpracování PUM města Zlína

Začátkem roku jsme zahájili řešení strategického dopravního plánu, který si klade za cíl odpovědět na otázku, jak bude vypadat doprava Zlína v roce 2035. Plán udržitelné mobility zohledňuje plánovaný rozvoj města a dopravní infrastruktury, ale také zohledňuje potřeby obyvatel města a nabízí možnosti, jak změnit dopravu směrem k větší podpoře pě…

Ilustrační obrázek

Harmonogram plánu mobility Zlína

Od začátku tohoto roku až do jara 2022 pro vás připravujeme strategický plán, který poslouží pro rozvoj dopravy města Zlína. V harmonogramu, který jsme uveřejnili se dozvíte, které milníky projektu jsou klíčové. Prostor pro vaše aktivity naleznete v sekci Zapoj se. Spolupráce s vámi, veřejností města Zlína je pro nás velmi důležitá, zajímá…

Harmonogram projektu


01/2021 - 10/2021
02/2021 - 08/2021
03/2021 - 08/2021
09/2021 - 10/2021
10/2021 - 04/2022
05/2022 - 09/2022

Sběr dat, průzkumy

Pro kvalifikované rozhodování jsou potřebná spolehlivá data. Plán udržitelné mobility Zlína zahrnuje sociologické průzkumy mobility, sčítání cestujících ve veřejné dopravě i sčítání vozidel, cyklistů a chodců v ulicích. Množství dat se navíc již sbírá průběžně a poskytuje tak cenou zpětnou vazbu pro různé dopravní projekty takřka v reálném čase.

Analýzy

Tato část srovnává jedinečný charakter města a silné, slabé stránky a příležitosti pro každý způsob pohybu a všechny potřeby. Do čeho se v dopravě investuje, nebo neinvestuje, v čem město vyniká, nebo zaostává? Jak lze město zpřístupnit pro více lidí bez dopadů na hluk, znečištění, zdržení nebo dopravní nehody?

Modelování dopravy

Modelování dopravy, její souvislostí a dopadů je souhrnnou zprávou o dopravní situaci ve městě v současnosti. Umožňuje identifikaci kritických míst z mnoha ohledů – rizika nehod, znečištění, hluku, zdržení, bariérovosti nebo časové dostupnosti – a vytváří základ pro společné zkoumání možností pro zlepšení.

Vize, cíle

Společné vize a cíle určují směr, kterým se bude rozvoj mobility ve Zlíně v následujících desetiletích – nebo přinejmenším letech – ubírat. Jelikož vytváří hlavní rámec a „filtr“ pro posuzovaní konkrétních opatření, jejich znění a Vaše účast jsou obzvláště důležité.

Akční plán

Konkrétní kroky, které se budou prioritizovat, dít a připravovat v oblasti mobility (nebo v souvisejících oblastech). Stejně, jako pro vizi a cíle udržitelné mobility, i zde jsou zásadní návrhy obyvatel, spolků, expertů a expertek a jejich vzájemná diskuze u společného stolu.

SEA

Posouzení vlivů na životní prostředí je závěrečným vyhodnocením celého návrhu. Jaké nepřekročitelné limity se v území nacházejí? Jak návrh pozitivně nebo negativně zasáhne do životního prostředí? Které stavby a opatření jsou z hlediska dopadů spíše vhodné, a které se nedoporučují?

Zapojte se

všechny události

Ilustrační obrázek

Průzkum dopravního chování v domácnostech

Umožněte tazatelům realizovat průzkumy v náhodně vybraných domácnostech, poskytněte součinnost a pečlivě zaznamenejte vše potřebné do dodaných formulářů. Výstupy z průzkumu nám umožní identifikovat současný stav dopravního chování a potřeb v dopravě obyvatel Zlína.

Ilustrační obrázek

Veřejné projednání analytické části

Účastněte se veřejného projednání, které poodkryje současný stav dopravy Zlína z průzkumů, měření a analýzou jednotlivých druhů dopravy. Zapojte se svým názorem, zda zjištěná fakta odpovídají skutečnosti. Součástí bude také sběr hodnot, které chcete ve Zlíně zachovat a rozvíjet, případně zjistit, jaká očekáván…

Ilustrační obrázek

Tvořte s námi vizi do dalších let

Společně se sejdeme nad vytvořením vize toho, jak se chceme Zlínem pohybovat v roce 2035. Přijďte na vizionářský workshop, který naváže na veřejné projednání analytické části plánu mobility. Vizi vytvoříme společně, na základě několika vstupních faktorů. Jedním z velmi důležitých faktorů je to, co ve Zlíně podle Vás v dopravě funguje, co je třeba zachovat a d…

Řešitelský tým

více informací

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Veřejná výzkumná organizace v působnosti Ministerstva dopravy. Zabývá se výzkumnou, vývojovou a expertní činností pro všechny obory dopravy. Má zkušenosti se zpracováním plánů udržitelné městské mobility a je autorem certifikované metodiky pro jejich zpracování.

www.cdv.cz

Logo RADDIT consulting s. r. o.

RADDIT consulting s. r. o.

Konzultační a poradenská společnost působící v oblastech strategického plánování a regionálního rozvoje, životního prostředí (EIA/SEA), ochrany přírody, environmentálního vzdělávání apod. Podílí se na komunikačních strategiích v oblasti životního prostředí, a to i v mezinárodním prostředí.

Logo města Zlína

Město Zlín

Město Zlín je se 75 tisíci obyvateli průmyslově-podnikatelským centrem regionu střední Moravy. Je zadavatelem plánu udržitelné městské mobility a svojí účastí v pracovních skupinách tohoto projektu se aktivně podílí na zkvalitnění budoucího života ve městě.

www.zlin.eu

Ke stažení

všechny dokumenty

Analytická část

Analytická část PUM cca 9/2021 Stáhnout
Průzkum silniční dopravy cca 9/2021 Stáhnout
Dopravní model cca 9/2021 Stáhnout

Návrhová část

Návrhová část PUM cca 3/2022 Stáhnout
Dopravní model cca 3/2022 Stáhnout

Akční plán, SEA

Akční plán cca 4/2022 Stáhnout
Hodnocení dopadů na životní prostředí cca 9/2022 Stáhnout